Tag Archives: permission

Thư Gmail có thể được đọc bởi nhân viên của bên thứ ba ( third parties )

Lần đầu dịch bài các bác chém nhẹ tay , cuối bài mình có đính kèm link gốc có video hướng dẫn remove các ứng dụng ra khỏi Gmail Google xác nhận rằng những email riêng tư được gởi hoặc nhận bởi người dùng Gmail đôi khi có thể được đọc bởi người phát triển